Transportation to School

Dear Parent/Guardian,

This message is a reminder that if your child received transportation in grades K-6 last year, transportation will not be provided this year per the school committee decision this past spring. If your child receives special education services and has transportation within their IEP, this change will not affect your child. Malden Public Schools has sent letters home to impacted families, sent out a district wide ConnectEd phone call and will continue to call the homes of impacted families. We are working to help families with this change in transportation policy by providing the following options:

1) Priority transfer to a closer school
2) or access to a free MBTA bus pass for the remainder of the year
3) and in the coming weeks – recommendations on carpooling options

If you have any further questions or concerns, please call our office at 781-397-6100.

Thank you,
Dr. Charles Grandson, Superintendent of Schools


Caros Pais e Responsáveis,

Esta mensagem é um lembrete para avisar que se o seu filho/filha recebia serviços de transporte nas séries K-6 no ano passado, esses serviços não mais serão fornecidos este ano devido a uma decisão do comitê escolar. Se seu filho/filha recebe serviços de educação especial e possui o serviço de transporte dentro de seu IEP, essa mudança não irá afetá-lo (a). A Malden Public Schools enviou cartas às famílias que serão afetadas pela decisão, além de ter realizado contato telefônico (ConnectEd). A escola continuará a entrar em contato com essas famílias. Devido à decisão, nós estamos trabalhando para ajudar as famílias afetadas pela mudança na política de transporte ao fornecermos as seguintes opções:
1) Prioridade para transferência a uma escola mais próxima da residência;
2) Acesso gratuito ao MBTA Bus Pass até o término do ano;
3) Nas próximas semanas, recomendações para caronas solidárias.
Se você possuir quaisquer dúvidas ou preocupações, por gentileza, contate-nos em 781-397-6100.
Grato, Dr. Charles Grandson, Superintendente.


Estimado Padre/Tutor,

Este mensaje es un recordatorio de que si su hijo recibió servicios de transporte en los grados K-6 el año pasado, no se le proporcionará transporte de este año, según decisión del comité de la escuela en la primavera pasada. Si su hijo recibe servicios de educación especial y tiene el transporte incluido en su PEI (Programa de Educación Individualizado), este cambio no lo afectará. Malden Public Schools ha enviado cartas a las familias afectadas, ha hecho una llamada telefónica masiva por ConnectEd y continuará llamando a los hogares de las familias afectadas. Estamos trabajando para ayudar a las familias con este cambio en la política de transporte, proporcionándole las siguientes opciones:
1) Prioridad de transferencia a una escuela más cercana a su residencia
2) o acceso a un pase de bus gratuito MBTA por el resto del año
3) y en las próximas semanas – recomendaciones sobre las opciones pendientes
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor llame a nuestra oficina al 781-397-6100.
Gracias,
Dr. Charles Grandson, Superintendente de Escuelas


尊敬的家长/监护人,
如果您的子女在去年是K-6年级并接受交通安排,此信息是提醒您,根据今年春季校委会的决定,今年将不会提供任何的交通安排。如果您的子女是接受特殊教育服务,并在他们的IEP内有交通安排,此变动将不会影响你的子女。Malden Public Schools马尔登公立学校已致函给受影响的家庭、发出广泛区域的ConnectEd电话,并将继续致电给受影响的家庭。通过提供以下选项,我们正致力帮助因此变动而受影响的家庭:
1) 优先将你的子女转到接近你居住的学校
2) 或在今年剩下时间,免费获得MBTA公交月票
3) 并在未来几周内 – 建议合用汽车方案
如果您有任何问题或疑虑,请致电781-397-6100与我们办公室联系。
谢谢!
此致
Charles Grandson 博士 – 学校总监


Gửi Cha mẹ/ Người bảo hộ,
Thông báo này là để nhắc rằng nếu con của quý vị được đưa đón trong các lớp K-6 năm ngoái, việc đưa đón sẽ không được cung cấp trong năm nay theo quyết định ủy ban trường học trong mùa xuân này. Nếu con của quý vị nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt và được đưa đón trong IEP, sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến con của quý vị. Trường Công Malden đã gửi thư về cho các gia đình bị ảnh hưởng, đã gửi đi một cuộc gọi ConnectEd của quận trên diện rộng và sẽ tiếp tục gọi tới nhà các gia đình bị ảnh hưởng. Chúng tôi đang làm việc để giúp đỡ gia đình với sự thay đổi trong chính sách đưa đón bằng cách cung cấp các tùy chọn sau:
1) Ưu tiên chuyến tới một trường học gần nơi cư trú của quý vị
2) hoặc sử dụng một tuyến xe buýt MBTA miễn phí trong phần còn lại của năm
3) và trong vài tuần tới – khuyến nghị về các lựa chọn đi xe chung
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm nào, xin hãy gọi văn phòng của chúng tôi tại 781-397-6100.
Cảm ơn,
Dr. Charles Grandson, Quản trị trường học.


Cher parent / Responsable,
Ce message est un rappel que si votre enfant a reçu les services de transport dans les classes K-6 l’an dernier, le transport ne sera pas fourni cette année par la décision du comité de l’école au cours du printemps dernier. Si votre enfant reçoit des services d’éducation spéciale et contient le transport dans leur IEP, ce changement n’aura pas d’effet sur votre enfant. Malden Public Schools a envoyé des lettres à la maison des familles touchées par cette decision, et a fait des appels téléphonique et continuera à appeler les maisons des familles touchées par cette decision. Nous travaillons pour aider les familles avec ce changement de règles de transport en fournissant les options suivantes:
1) Le transfert de priorité à une école plus proche de votre résidence
2) Ou l’accès à un bus gratuit MBTA pour le reste de l’année
3) Et dans les prochaines semaines – recommandations sur les options de co-voiturage
Si vous avez d’autres questions ou des inquiétudes, s’il vous plaît appelez notre bureau au 781-397-6100.
Je vous remercie,
Dr. Charles Grandson, surintendant des écoles


Chè paran/Responsab,
Mesaj sa se pou nou raple ou ke si pitit ou a te resevwa sèvis transpòtasyon nan klas k-6 ane pase a, yo pap founi transpòtasyon pou li ane sa daprè desizyon komite lekòl la nan sezon prentan an. Si pitit ou a resevwa sèvis edikasyon espesyal, epi si li gen transpòtasyon ki la pou li nan sèvis IEP li yo, chanjman sa pap gen okenn efè sou pitit ou a. Malden Public Schools voye lèt kay tout fanmi ki afekte pa desizyon sa, epi yo te fè yon apèl telefòn pa connected epi yo pral kontinye rele lakay tout fanmi ki afekte yo. Nou tout ap travay pou ede fanmi yo ak chanjman sa ki sou règ transpòtasyon nou yo ak opsyon sa yo nou ofri a:
1) Transfè a priyote nan yon lekòl ki tou prè kay elèv la
2) Oubyen bay yo aksè nan yon bus MBTA gratis pou rès ane a
3) Epi nan semen kap vini an- bay rekòmandasyon sou opsyon yo genyen pou woulib nan machin yo.
Si ou gen plis kesyon oubyen nenpòt bagay ki konsène ou, tanpri rele nan nimewo sa: 781-397-6100.
Mèsi,
Dr. Charles Grandson, direktè lekòl yo.


الأعزاء الأهل/ الأوصياء،

هذه الرسالة لتذكيركم بأنه إذا تلقى ابنكم خدمات المواصلات في الصف K-6 السنة الماضية، فلن يحصل عليها هذه السنة بناء على قرار مجلس المدرسة الذي اتخذه الربيع الماضي. إذا كان طفلكم يتلقى أية خدمات تعليم خاص تتضمن المواصلات كواحدة من خدمات برنامج التعليم الفردي الخاص به، فلن يؤثر هذا التغيير عليه. قامت مدارس مادلن العامة بإرسال رسائل للمنازل بغية إخطار العائلات المتأثرة بهذا القرار، وكذلك قامت بإجراء المكالمات وهي مستمرة بالاتصال بمنازل العائلات المتأثرة. نعمل على مساعدة العائلات في هذا التغيير بسياسة المواصلات من خلال توفير الخيارات التالية لهم:

  • أولوية الانتقال إلى المدرسة الأقرب لمكان أقامتكم
  • أو الاستفادة من خدمات إدارة نقل ماساستشوتس المجانية لباقي السنة
  • وفي الأسابيع القادمة – توصيات حول خيارات النقل بالسيارة.

إذا كانت لديك أية استفسارات أخرى أو اهتمامات، يرجى الاتصال بمكتبنا على 781-397-6100.

شكرا لكم،

د. تشارلز غراندسون، المدير المراقب على المدارس

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *